Viktigast för våra barn

Varför ville du och de andra lärarna på F-3 ha ett föräldramöte om vad som är det viktigaste för våra barn? Min erfarenhet som lärare och förälder är att barnen lär sig mest när de är trygga och mår bra. Jag tror att alla föräldrar vill att deras barn ska må bra och utveckla sina kunskaper så mycket som möjligt i skolan. Jag tror att vi tillsammans med föräldrarna kan ge barnen de bästa förutsättningarna.

På ett gemensamt föräldramöte för år F-3 vårterminen 2013 samtalade vi om vad det viktigaste för våra barn är för något. Vi har bett Angelica Prybil, lärare i årets klass 3, att berätta något om de viktigaste sakerna som hon tog upp i sin inledande presentation på det föräldramötet. Länken till den presentationen kommer också att finnas med längst ner. Flera klasser, från förskoleklass till högstadieklasser, kommer även under höstterminen 2013 att ta upp dessa frågor.


Kan du sammanfatta några av de viktigaste tankarna?Föräldrarna är de viktigaste personerna i sina barns liv. De ger sina barn trygghet, kärlek och uppskattning. Självbilden är mycket viktig. På Kristinaskolan vill vi att barnen ska veta att de är värdefulla och älskade av Gud som har skapat dem.

Föräldrar förmedlar också sina värderingar till sina barn. Forskningen visar att det har stor betydelse att barnen har en god anknytning (en trygg relation) till föräldrar och andra vuxna t ex lärare som förmedlar värderingar till barnen. Det viktigaste för en god anknytning är att den vuxne finns där och ser barnet och lyssnar på barnet när denne kommer för att söka trygghet eller hjälp. Det har också stor betydelse att de olika vuxna i barnens liv är samspelta och drar åt samma håll.

En annan framgångsfaktor är om de vuxna uppmärksammar och uppmuntrar barnen när de visar ett önskat beteende.


Hur arbetar vi som skola för att detta ska bli verklighet?Vi inbjuder föräldrarna till samarbete kring arbetet med värderingar och med den sociala miljön. Föräldrarna får diskutera vilka viktiga värderingar de vill att deras barn ska möta i skolan. Sen är det meningen att några föräldrar ska väljas ut för att komma och förmedla detta på något sätt till eleverna i varje klass.

Vi arbetar ständigt med den sociala miljön och samtalar med eleverna om känslor och om hur vi vill vara mot varandra för att alla ska känna sig trygga och ha roligt i skolan. På schemat kallas det arbetet för EQ. Det står för emotionell kompetens. Men i verkligheten arbetar vi med det på många olika lektioner och raster.


På vilka sätt vill du uppmuntra alla föräldrar att vara med i detta arbete? Barnen växer upp så fort och nu har ni fantastiska möjligheter att påverka era barns framtid, genom att engagera er. Älska dem. Ha tålamod. Visa dem den rätta vägen och uppmuntra både dina egna och andras barn när de gör något bra.