Basfakta och regler

Styrelse
Kristinaskolan är en stiftelse som leds av en styrelse. Styrelsens ordförande heter Elisabeth Lithner.

Frånvaro
Om en elev är frånvarande pga sjukdom, besök hos läkare, tandläkare eller liknande måste detta meddelas till skolan av vårdnadshavaren. Enligt skollagen måste skolan informera kommunen om ogiltig frånvaro. En elev kan få ledigt endast kortare tid. Begär ledigt på särskild blankett som klassläraren tillhandahåller, se även hemsidan. Vid hög frånvaro försvåras elevens möjligheter att utvecklas och klara kunskapskraven.. Skolan får sämre möjlighet till en bra uppföljning av resultaten. Vi vädjar till er att förlägga ledigheter till skolloven. Då eleverna har nationella prov beviljas ingen ledighet.

Elevhälsoteam
På Kristinaskolan finns ett elevhälsoteam som samlas varje vecka. I elevvårdsteamet ingår rektor, biträdande skolledare, skolsköterska, kurator samt speciallärare. Kontakta någon i elevhälsoteamet om ditt barn behöver särskild omsorg.
Läromedel
Alla elever har tillgång till läromedel genom skolans försorg. De flesta läroböcker får ditt barn låna. Förlorade eller förstörda böcker ska ersättas.
Värdeföremål
Skolan har inga möjligheter att ersätta värdeföremål som förloras i skolan. Vi vill betona mobiltelefoner, och dylikt som särskilt känsliga i detta sammanhang. Var och en ansvarar för sina värdesaker. Ta inte med värdeföremål till skolan annat än om det är absolut nödvändigt.

Busskort
Alla elever får ett busskort. Det gäller hela läsåret. Detta busskort är personligt och ersätts inte av skolan. Elev som förlorat sitt busskort ska från och med läsåret 2016/2017 anmäla detta till den stadsdel där eleven bor. Behöver ni hjälp med detta har Emma på Kristinaskolans expedition meddelat att ni kan kontakta henne. På Kristinaskolans expedition kan vi ordna med ett tillfälligt busskort tills det nya kommer. Er kostnad för ett nytt kort är 65 kr.

Buss 76 – Kristinaskolans hållplatser
Fjällblomman – Hpl Rannebergen centrum
Kristallen (idrott) – Hpl Fjällkåpan
Fjällkåpan (F-6) – Hpl Fjällsyran

Utvecklingssamtal
En gång per termin bjuds ni föräldrar till utvecklingssamtal med klassläraren/mentorn och ert barn för att planera och utvärdera elevens skolgång. Elevens upplevelse av skolan och undervisningen är en viktig utgångspunkt i samtalet. Det är viktigt att samtalet förbereds av alla parter. Läs därför igenom all skriftlig dokumentation som kommit er till del tillsammans med ert barn innan samtalet. En skriftlig individuell utvecklingsplan (SIUP) med elevens nya mål, upprättas i samband med utvecklingssamtalet för elever i år 1-5. Åtgärdsprogram utarbetas om eleven behöver särskilt stöd.

Från och med höstterminen 2015 kan vi bara erbjuda samtalstider under lärarnas arbetstid på dagtid.

Svenska som andraspråk
Elever som har annat språk än svenska som modersmål kan få studera svenska som andraspråk. Detta kan ha avgörande och positiv betydelse för elevens lärande och studieresultat. Skolledningen avgör vilka som skall läsa svenska som andraspråk.
Modersmålsundervisning
Om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och detta språk talas i hemmet, har eleven rätt till modersmålsundervisning. Blankett för begäran om modersmåls-undervisning lämnas vid skolstart.