GDPR

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, att gälla. Syftet med förordningen var att stärka den enskildes integritetsskydd. Det vill säga individens kontroll över information som gäller denne själv och som kan användas för att identifiera en person, så kallade personuppgifter.

Detta påverkar skolan då vi får behandla personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som del i en myndighetsutövning.

Hösten 2017 påbörjades arbetet med att kartlägga och identifiera de processer och sammanhang där vi som skola hanterar personuppgifter. Detta arbete resulterade i att nödvändiga förändringar löpande gjorts av skolans rutiner och hantering av personuppgifter för att uppfylla kraven i GDPR.

Vi har ett nära samarbete kring GDPR med flera andra friskolor genom föreningen Friskolor på lika villkor. Tillsammans har vi kunnat säkerställa att vi gör rätt saker och kunnat dela på kostnader för extern expertis. Detta samarbete kommer vi även fortsatt att ha.

Har du specifika frågor till oss som skola kring hantering av personuppgifter går det bra att kontakta oss. Du kan också läsa mer på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida:
https://www.imy.se